Zasady i warunki montażu mebli

_

1. Zleceniodawca w dniu montażu mebli powinien udostępnić ekipie montażowej opróżnione i zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble. Ponadto zalecamy oczyszczenie i zabezpieczenie drogi prowadzącej do pomieszczenia, w którym będą montowane meble.

2. Termin realizacji zlecenia określony jest w umowie. Dokładny termin montażu (dzień, godzina) ustalany zostaje za porozumieniem stron. Montaże odbywają się w dni robocze, w
godzinach 8-16.

3. W wyjątkowych okolicznościach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Zleceniobiorca ma obowiązek powiadomić wcześniej Zleceniodawce o zaistniałych
okolicznościach i powiadomić go o nowym terminie wykonania oraz montażu mebli. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

4. Przesunięcie terminu montażu na termin późniejszy może nastąpić na życzenie Zleceniodawcy, pod warunkiem dokonania zapłaty za meble w terminie określonym w umowie. Chęć zmiany terminu montażu należy zgłosić drogą telefoniczną, mailową lub osobiście nie później niż na tydzień przed ustalonym w umowie terminie montażu.

5. Pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z projektem i dokumentacją techniczną.

6. Zleceniodawca jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o umiejscowieniu instalacji oraz wszelkich ewentualnych wadach ukrytych wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wod-kan, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej).

7. Wszelkie zmiany wprowadzone po podpisaniu umowy i wpływające na zmianę projektu (np. zmiana rodzaju i wielkości sprzętu AGD, dokładanie ścianek z gipsu, obniżenie sufitu itp.) muszą być konsultowane ze Zleceniobiorcą i wprowadzone aneksem do umowy. Wprowadzenie takich zmian bez wcześniejszego powiadomienia o tym Zleceniobiorcy spowoduje obciążenie Zleceniodawcy kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w meblach.

8. Na skutek zdarzeń losowych lub w przypadku uszkodzenia elementu zabudowy w trakcie montażu przez ekipę montującą, Zleceniobiorca zobowiązuje się do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany w najbliższym możliwym terminie.

9. Zleceniobiorca nie odpowiada za:
a. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp.
– odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp.,
– niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone meble,
– regipsy oraz brak wzmocnień pod meblami wiszącymi,
– ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów wykończenia wnętrz.
b. płytki ceramiczne łącznie z fugami
– ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża,
c. instalacje – wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi przepisami budowlanymi,
– ich nieprawidłowe działanie. i ich wpływ na zabudowę meblową.

10. Sprzęt AGD zakupiony u Zleceniobiorcy jest wbudowywany w meble bezpłatnie. Za sprzęt AGD zakupiony indywidualnie przez Zleceniodawce obowiązuje opłata za wbudowanie w meble uzgadniana podczas rozmów ze Zleceniobiorcą.

11. Montaż mebli nie obejmuje podłączeń wodnych, kanalizacyjnych, wyciągowo-wentylacyjnych, elektrycznych oraz gazowych (podłączenia muszą być wykonane przez montera z uprawnieniami).

12. Montaż wykonywany przez ekipę montażową obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione w załączniku do umowy.

13. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli.

14. Montaż mebli nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w miejscu montażu mebli. Szczeliny do 6mm pomiędzy ścianą a zabudową maskowane są uszczelniaczem akrylowym na życzenie Zleceniodawcy.

15. Przed montażem należy się upewnić, że w kuchni nie pozostały żadne przedmioty i usunąć wszystkie stare meble oraz pozostałości po remoncie.

16. Odbiór montażu i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest równoznaczne z akceptacją jakości wykonanej usługi.

Zakres montażu sprzętu AGD

_

Trwałe zespolenie sprzętu AGD z meblami:

Zlewozmywak
Wycięcie otworu po zlew w blacie roboczym, trwałe osadzenie zlewozmywaka na blacie;
Montaż i osadzenie baterii w blacie lub części zlewozmywaka do tego przeznaczonej.
Złożenie oraz dokręcenie do zlewozmywaka części składowych (złącza syfonu czy elementy sitka)
Do zakresu montażu nie należy podłączenie zlewu do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Okap
Powieszenie okapu. Montaż, i zespolenie integralnych elementów okapu (metalowa osłona komina wentylacyjnego). Podłączenie okapu do przygotowanej instalacji elektrycznej.
Do zakresu montażu nie należy podłączenie okapu do komina wentylacyjnego.
Lodówka
W przypadku lodówek do zabudowy w szafce.
Zintegrowanie lodówki z szafką. Montaż frontów. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.
Lodówka wolnostojąca
Ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez projekt. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.
W przypadku lodówek z instalacją wodną (tzw. kostkarką)
Ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez projekt. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę. Przygotowanie lodówki do podłączenia do instalacji wodnej. Do zakresu montażu nie należy podłączanie lodówki (kostkarki) do instalacji wodnej.
Płyta gazowa/elektryczna/ indukcyjna
Wycięcie otworu pod płytę w blacie roboczym, trwałe osadzenie płyty na blacie;
Do zakresu montażu nie należy podłączenie płyty do instalacji gazowej/elektrycznej (w zależności od typu).
Piekarnik elektryczny
Trwałe zintegrowanie piekarnika z szafką do tego przeznaczoną. Przygotowanie do podłączenia do instalacji elektrycznej.
Do zakresu montażu nie należy podłączenie piekarnika do instalacji elektrycznej.

PODŁĄCZENIE SPRZĘTU DO INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ I GAZOWEJ ODBYWA SIĘ STARANIEM I NA KOSZT KLIENTA.
Bardzo Państwa prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami montażu i spełnienie określonych wymogów, aby uniknąć późniejszych nieporozumień.